Tủ bảo quản bia 3 bom loại 50 lít

Tủ bảo quản bia 3 bom loại 50 lít hoặc 5 bom loại 30 lít.

Tủ bảo quản được cả khô và cả nước

Call Now Button