Tủ bảo quản bia hơi 6 bom 50l khô nước.

 

Tủ bảo quản bia hơi 6 bom 50l bàn rót

 

Tủ bảo quản bia hơi 4 bom 50L máy trên