Tủ bảo quản bia loại nước máy trên

Tủ bảo quản bia loại nước máy trên là tủ bảo quản bia bằng phương thức làm lạnh bom bia trong nước. Bom bia được đặt trong tủ bia, nước sẽ truyền lạnh từ giàn lạnh đến vỏ bom bia và làm lạnh bia. * Nước là chất truyền lạnh nên bom bia được làm lạnh nhanh, đều và toàn diện.
Phương thức làm lạnh bom bia bằng nước, ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp theo ý muốn

Call Now Button